Prekių katalogas

Prekių garantijų taikymo ir prekių grąžinimo taisyklės

 • PREKIŲ GARANTIJŲ TAIKYMO IR PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau tekste - “Taisyklės”) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis įsigytos prekės elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje bus grąžinamos ar/ir keičiamos bei nustatomos įsigyjamų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje prekių garantinės sąlygos.
  1.2. Šių Taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje. Taisyklės galioja fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.
  1.3. Šių Taisyklių sąlygos yra taikomos kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Sutarčiai. Prieš pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir privatumo politika, įsitikinti, kad jų sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos bei tai patvirtinti Užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas, prieš pateikdamas Užsakymą, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  1.4.Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs perkamą prekę, susipažįsta ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, suformuoja prekių krepšelį ir nurodo savo duomenis, kontaktinius duomenis bei prekės pristatymo adresą, o taip pat mokėjimo už prekę būdą. Gavęs Užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/ar SMS žinute) informuoja Pirkėją apie Užsakymo gavimą ir Užsakymui suteiktą numerį. Toks pranešimas dar nėra laikomas Užsakymo patvirtinimu. Gavęs Užsakymą, Pardavėjas patikrina ar bus galima pateikti užsakytą prekę Užsakyme nurodytomis sąlygomis ir tik gavęs patvirtinimą iš tiekėjo, kad užsakytą prekę bus galima pateikti išsiunčia Pirkėjui (Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/ar SMS žinute)) pranešimą su Užsakymo patvirtinimu. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pardavėjas patvirtina Užsakymą. Pardavėjui nepatvirtinus Užsakymo, Sutartis laikoma nesudaryta.
  1.5.Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

  II. PREKIŲ GARANTIJA
  2.1. Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę.
  2.2.Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminus ir kitas sąlygas rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose.
  2.3.Pirkėjas dėl elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant norimos įsigyti prekės kodą. Garantijos teikėjas yra – UAB “Evinara”, juridinio asmens kodas 304590843, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, LT – 03228 Vilnius, telefono numeris +370 622 11118, elektroninio pašto adresas info@baldusale.lt.
  2.4.Visoms Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Ši sąlyga nepanaikina Pirkėjui galimybės kreiptis į Pardavėją dėl nekokybiškų negarantinių detalių ar prekės gedimų jei tokių būtų, kurie gali įvykti dėl Pardavėjo (jo pasitelktų trečiųjų asmenų) kaltės.
  2.5. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
  2.6. Išimtys ir atvejai, kuriais Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:
  2.6.1. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
  2.6.2. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;
  2.6.3. kai Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);
  2.6.4. kai Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);
  2.6.5. kai Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;
  2.6.6. prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytas prekes, kai dėl šių defektų atsiradimo yra kaltas pats Pirkėjas (Pirkėjo pasitelkti tretieji asmenys);
  2.6.7. gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniams audiniams;
  2.6.8. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;
  2.6.9. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;
  2.6.10. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;
  2.6.11. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;
  2.6.12. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų ir jei išryškėjęs prekės defektas susijęs su prekės remontu;
  2.6.13. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).
  2.7.Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (turi pateikti kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą, arba kitą prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) ir garantinį dokumentą bei esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.
  2.8.Pardavėjas elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 14 dienų dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos.
  2.9.Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.
  2.10.Pardavėjas elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 50 darbo dienų nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.
  2.11. Jeigu elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti prekę (arba jos dalį) savo pasirinkimu gamintojo atstovui 2.3 p. nurodytais kontaktais arba tiesiogiai pardavėjui, kuris prekę pateiks gamintojo įgaliotam atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
  2.12.Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako pateikti prekes remontui, Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su prekės nepateikimu.
  2.13.Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).

  III. MINKŠTI IR KORPUSINIAI BALDAI
  3.1. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų minkštų ir korpusinių baldų:
  3.1.1. komplektaciją;
  3.1.2. baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir/ar kitokio pobūdžio sugadinimų);
  3.2. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto atstovo, parodyti Pirkėjui mechanizmų veikimą ir išbandyti juos, paaiškinti baldų priežiūros, surinkimo, valymo būdus.
  3.3. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų prekių pakuotės būklę, pristatytų prekių būklę, pristatytų prekių komplektaciją bei kiekį, ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
  3.4. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus ar prekės trūkumus/defektus, privalo Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekių pristatymo dokumente.
  3.5. Pirkėjui įsigytus elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje minkštus ir korpusinius baldus pačiam atsiimant iš Pardavėjo sandėlio ar pardavimo vietos, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui, prieš atsiimant baldus (prekes) privalo patikrinti įsigytų baldų (prekių) pakuotės būklę, baldų (prekių) būklę, baldų (prekių) komplektaciją bei kiekį. Pirkėjui neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl baldų (prekių) pažeidimų, atsiradusių po jų perdavimo Pirkėjui (dėl prekių (baldų) išorinių subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir kitokio pobūdžio sugadinimų, atsiradusių transportuojant/surenkant/nešant dėl Pirkėjo veiksmų).

  3.6. Minkštieji baldai yra gaminami naudojant minkštas medžiagas ir negali būti išmatuoti tiksliai pagal matmenis. Nedideli baldo matmenų nukrypimai (5-10cm), siūlių nevienodumai, pagalvių nevienodumui ir pan. yra neišvengiami ir būdingi minkštiems baldams.

  IV. NATŪRALIOS PREKIŲ SAVYBĖS
  4.1. Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų baldų (prekių) natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  4.1.2. atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas;
  4.1.3. natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas;
  4.1.4. spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp prekės pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad prekės pavyzdžio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps;
  4.1.5. natūralios odos požymiai (įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo/kietumo skirtumai, ir kt.);
  4.1.6. natūralios odos ar eko odos kvapas;
  4.1.7. natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai;
  4..2. Pirkėjas elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigydamas baldus, privalo atkreipti dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi.

  V. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.
  5.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.
  5.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
  5.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
  5.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, jo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154
  „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).
  5.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  5.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;
  5.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  5.5.3. prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

  5.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  5.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba pateikti mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir pan.) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
  5.6. Prekės nepriimamos atgal jeigu Pardavėjas tinkamai įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus ir jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
  5.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 5.5. ir 5.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  5.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  5.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
  5.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.
  5.11. Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
  5.12. Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:
  5.12.1. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  5.12.2. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  5.12.3. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;
  5.12.4. kai prekės trūkumas nėra mažareikšmis, reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakytų nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje;
  5.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus iš šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą.
  5.14. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pardavėjas. Tokių prekių kokybė, Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.
  5.16. Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus nuotolinę sutartį sudarytą elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  6.1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės internetiniame tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
  a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
  b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.
  6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
  6.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data.
  6.4.Šios Taisyklės įsigalioja, jas paskelbus elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.
  6.5.Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
  6.6.Pirkėjas Prašymą/Skundą dėl elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.